Een goede samenwerking duurt langst met een aantal duidelijke afspraken bij het (ver)huren van materiaal. 

 

1.  Verdebo staat garant voor degelijk, goed functionerend materiaal in propere staat.

2.  Verdebo leeft de afspraken rond levering en/of ophalen van materiaal stipt na, zo niet wordt de huurder tijdig telefonisch verwittigd.

3. De huurder brengt het gehuurde materiaal terug in dezelfde staat als bij ontvangst.

4. Het gehuurde materiaal keert gereinigd terug, zo niet zijn wij genoodzaakt reinigingskosten aan te rekenen.

5.  Reservatie kan per telefoon of door het invullen van een contactfiche op de website, enkele dagen vooraf.

6.  Annulering van het gereserveerde materiaal gebeurt 2 dagen vooraf.

7.  Alle facturen zijn contant betaalbaar.

8.  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de facturen, zijn vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling intresten verschuldigd a rato van 12% per jaar.

9.  In geval van betwisting zijn uitsluitende de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.